Nyheter

Endelig enighet om overtid!

Etter lang tids harde forhandlinger har vi kommet til enighet med bedriften om et akseptabelt kompromiss for overtid i 50% periodene for de som var innplassert i stillingsnivå 9 i gamle EDB BP. Disse hadde gjennom stillingsopprykk opparbeidet seg et sett med goder slik som f.eks. bilordning, ekstra fridager, fri telefon, fri avis, men hadde også en ulempe ved at de ikke fikk overtidsbetalt i tidsrommet 17-21 (50% perioden). Over tid ble goder fjernet, mens ulempen sto igjen. Dette sammen med at ordningen står i strid med Funksjonæravtalen (FA), presset frem en endring. Det er ca. 300 Negotia medlemmer innplassert i nivå 9, så det har vært en viktig sak for oss å finne løsning på.

Bedriften hevdet at «9-erne» hadde blitt kompensert i lønn for ulempen med manglende overtidsbetalt i 50% perioden, mens Negotia var av den oppfatning at lønnstillegg ved innplassering i nivå 9, har blitt gitt som en konsekvens av at den enkelte ansatte oppfylte kriteriene i stillingsnivåsystemet og dermed ble forfremmet/rykket opp, og ikke for å kompensere for bortfall av overtid.

For å komme bedriften i møte ble det laget en forenklet modell som tar hensyn til bedriftens syn om at kompensasjoner er gitt (helt eller delvis) og Negotias krav om tilpasning til FA samt avvikling av ordningen. Det betyr at for 2012 er 60 timer i 50% perioden ubetalt, timer utover dette blir overtidsbetalt. Så trappes det ned med 40 timer i 2013, 20 timer i 2014 og fra 2015 og fremover får 9-erne overtidbetalt fra første time. Les hele protokollen.

Hvordan skal dette føres i IFS og hva skjer med overtidstimer allerede ført for 2012? Detaljer rundt dette er ikke helt klart. Vi overlater til HR og informere om timekoder og hvordan dette føres. Det kan være vanskelig å gå tilbake i tid for å dokumentere overtidstimer, spesielt dersom man har ført timene som plusstid. Det er derfor besluttet å starte årets «regnskap» fra dato for underskriving av protokollen (22.10.2012).

Bedriften har også informert oss om at de vil gjøre gjeldende vår avtale for alle, andre foreninger og ikke organiserte (ufravikelighetsprinsippet), så selv om det er Negotia som har drevet frem avtalen vil alle nyte godt av vårt arbeid. Det kan kanskje være irriterende for mange at «gratispassasjerene» bare seiler med, men det er vårt håp at de etterhvert forstår at det er viktig å støtte opp om de som drar lasset og ser at uten sterke fagforeninger kan mange av godene som mange tar for gitt forsvinne.

 

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!