Artikler

Brudd i lønnsforhandlingene!

Det lyktes oss ikke å komme til enighet med bedriften om lønnsoppgjøret i EVRY Norge AS. Negotias forhandlingsutvalg opplevde bedriften som lite lydhøre for våre argumenter og at det var liten forhandlingsvilje.

Vi forhandler med bakgrunn i de 4 kriterier (bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne) og etter vår mening er det en forbedring på alle disse kriteriene. Bedriften argumenterer for motsatt syn, dårlig økonomi, nesten bare mørke skyer i horisonten og svekket konkurranseevne. Vi opplever bedriften som lite lydhøre for objektive argumenter og at situasjonen svartmales. Vi møtes også av holdninger som at ansatte er fornøyde, medarbeidertilfredsindeks (MTI) er høy, det er lite turnover, ikke mange (nok) slutter og de har massevis av søkere på utlyste annonser, og de får ansatt de de vil ha. Så hvorfor skal de da gi ansatte lønnsøkning?

Det er mange gode grunner til at våre medlemmer fortjener lønnsøkning, mange har opplevd reallønnsnedgang over flere år, og vil oppleve det samme denne gangen. Bedriften har aldri gått så bra med gode utbytter til eiere og bonuser til ledere. De som faktisk gjør dette mulig skal også ha en del av kaka når det går godt. Demografien i bedriften er slik at mye kompetanse besittes av «den eldre garde» og denne kompetansen er det viktig å beholde. Kanskje mange går og teller på knappene om å gå av med AFP? Historisk har lønnsutviklingen for de over 50 stagnert og man føler seg kanskje ikke like prioritert eller verdsatt. Med de oppgavene som ligger foran oss så er det veldig viktig at vi greier å beholde kompetanse og at vi står lengre i arbeid, ikke mindre. Alle må derfor føle at de er med og blir verdsatt av bedriften.

Hva skjer videre? Det som er normal er at bedriften gjennomfører sitt siste tilbud med en ramme på 2%, der alle får et generelt tillegg på kr. 2.535 (kr. 1,30/time) og hvor resten (ca. 1,6%) fordeles av bedriften ensidig. Bedriften bestemmer altså over 80% av rammen suverent og kan bestemme hvem som skal få av denne potten.

Bedriftens siste tilbud er ikke mulig for oss å akseptere. Vårt krav til bedriften var moderat, innenfor ansvarlige rammer og på linje med andre oppgjør. Samordnet oppgjør og frontfagsoppgjøret har en årslønnsvekst på 2,8% mens bedriftens tilbud ligger 0,8 prosentpoeng under dette. Tilbudet ligger også under forventet prisstigning i revidert statsbudsjett (2,1%), noe som betyr at de aller fleste vil få svekket kjøpekraft og en reallønnsnedgang.

I NHO systemet har forbundene ikke streikerett på lønn slik at et brudd må behandles organisasjonsmessig og via «den rådgivende nemnd» (DRN). I tidligere brudd hvor nemnd har blitt brukt har det derimot sjelden blitt endring av rammen, med begrunnelse at nemda ikke har kompetanse til å overprøve bedriftens egne vurderinger om økonomi. Vi må derfor vurdere om det er hensiktsmessig å bruke nemnda.

På vegne av forhandlingsutvalget som har bestått av Jonny Andersen (leder), Tommy Aldrin og Angelica Hornesjø må vi beklage at det ikke var mulig å komme til enighet. Det er svært beklagelig at vi har en ledelse i bedriften som virker å ikke ta de ansatte på alvor og gi de en lønnsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet. Det kan ikke være slik at de aller fleste skal tape inntekt og kjøpekraft ved å være ansatt i EVRY.